Markus Fällman, Gabriella Grenander, Oskar Holmstedt, Viktor Olsson, Maria Söderberg & Wilhelm Tranheden defended their Bachelor Thesis. Congrats!

Markus Fällman, Gabriella Grenander, Oskar Holmstedt, Viktor Olsson, Maria Söderberg & Wilhelm Tranheden defended their Bachelor Thesis at Chambers University of Technology on 25 May 2018.

Title: Sökstrategier i komplexa miljöer – Påverkan av kiralitet på aktiva agenters sökförmåga i komplexa miljöer

Abstract: I en framtid där autonoma agenter sannolikt kommer spela en betydande roll är utveck- lingen av enkla sökstrategier relevant. Ett specialfall av sådana är sökning utan återkopp- ling från miljön, något som kan vara viktigt för enkla agenter med begränsad datorkraft. Kiralitet är ett fenomen som i applikationer ofta ses som en olägenhet hos sådana agen- ter. Det är en asymmetri hos agenten som leder till att dess rörelse roterar åt ett visst håll. Detta beteende är vanligt inom robotik, men har även observerats inom kemi och biologi, till exempel hos olika mikroorganismer. Influensen av kiralitet på prestationen hos sökstrategier är i hög grad okänd. Studier saknas på huruvida kiralitet kan förbättra prestationen för agenter utan miljöåterkoppling och, om så är fallet, i vilken sorts miljöer som denna positiva effekt uppstår.
Genom datorsimuleringar och robotexperiment har vi funnit att kiralitet kan ha en positiv effekt på aktiva agenters sökförmåga i både regelbundna och stokastiska miljöer och med olika grad av stokastiskt brus som påverkar agenternas rörelse. Vi visar också att det finns en positiv relation mellan existensen av hörn i miljön och den relativa prestationen av kiral rörelse.
Våra resultat är relevanta för den som är intresserad av att manipulera eller förstå rörelsen hos kirala agenter i komplexa miljöer. Resultaten är också relevanta för vidare forskning riktad mot potentiella implementationer inom till exempel robotik och mikroteknik.

Supervisor: Giovanni Volpe, Department of Physics, University of Gothenburg
Examiner: Lena Falk, Department of Physics, University of Gothenburg
Opponent: Frida Brogren, Kirill Danilov, Klas Holmgren, Oskar Leinonen, Benjamin Midtvedt & Arian Rohani
Place: FL62
Time: 25 May, 2018, 10:15-11:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.